fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en hvilende fuldmagt, der først træder i kraft, såfremt du engang i fremtiden bliver ude af stand til at varetage din økonomi eller andre forhold, pga. sygdom, mental svækkelse eller lignende.

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt mens du er rask og frisk.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Som udgangspunkt kan du vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig.

Dog skal den/de fremtidsfuldmægtige være over 18 år, på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, og må desuden ikke selv være under værgemål eller have lavet deres egen fremtidsfuldmagt som er sat i kraft.

En eller flere fremtidsfuldmægtige?

Om du vil have én eller flere fremtidsfuldmægtige, bestemmer du selv. Du skal desuden vælge om de skal være såkaldt subsidiære fuldmægtige. Det betyder, at de subsidiære fermtidsfuldmægtige alene træder til, hvis de ”primære” fremtidsfuldmægtige må træde tilbage. Du kan få yderligere information ved at kontakte Panorama Advokaterne

Før du bestemmer dig for en fremtidsfuldmægtig, er det altid en god idé, at du orienterer og inddrager personen i dine overvejelser. Hermed sikrer du dig, at personen både vil og kan varetage opgaven.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal være fyldt 18 år, for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt. Derudover skal du være i stand til, at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til, at forstå konsekvenserne af, at du opretter en fremtidsfuldmagt. Hvis du f.eks. er under værgemål, kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt.

Så er du sikker på, at fremtidsfuldmagten er korrekt og at den står ved magt, den dag den skal træde i kræft.

Der er to trin i oprettelsen af en fremtidsfuldmagt.

For det først skal du indtaste fuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med dit NemID. Det sker via Digital tinglysning på Tinglysning.dk.

Herefter skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fremtidsfuldmagten.

Du skal vise notaren legitimation i form af pas eller kørekort. Notaren har pligt til at kontrollere din identitet. Desuden påser notaren, at det er dit eget ønske, at oprette en fremtidsfuldmagt samt at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

For at få kontakt til en notar skal du henvende dig til byretten. På hjemmesiden www.domstol.dk, kan du finde den byret, der er tættest på dig. Såfremt du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du anmode om at notaren kommer til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet.

Pris ved notaren

Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft – og hvem bestemmer det?

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, er den ude af kraft indtil det – måske – bliver relevant at sætte den i kraft.

Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt.

Fremtidsfuldmægtigens pligter

Som udgangspunkt, skal fremtidsfuldmægtige handle, som du selv ville have gjort. Fuldmagten skal den/de fremtidsfuldmægtige bruge i din interesse og gøre, som du har anvist i fuldmagten, og skal desuden respektere dine forhåndstilkendegivelser og ønsker.

Så vidt muligt, skal fremtidsfuldmægtigen inddrage dig og din ægtefælle eller samlever, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold, fx ved salg af jeres hus.

Det, fremtidsfuldmægtigen ikke må

Fremtidsfuldmægtigen(e) må ikke lave aftaler med sig selv på dine vegne. Fremtidsfuldmægtigen(e) kan heller ikke bruge fuldmagten, hvis der kan være modstridende interesser mellem dig og fremtidsfuldmægtigen. Fremtidsfuldmægtigen kan f.eks. ikke på dine vegne sælge dit hus til sig selv.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden, ophører fuldmagten automatisk. Kommer du under værgemål, ophører fuldmagten også. Såfremt værgemålet drejer sig om noget, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten, ophører fuldmagten dog ikke.

Er der kontrol med fremtidsfuldmægtigen?

Statsforvaltningen fører et ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen(e).

Statsforvaltningen skal derfor ikke godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men har mulighed for at gribe ind, hvis Statsforvaltningen bliver opmærksom på noget, der kan være i strid med dine interesser. Hvis Statsforvaltningen vurderer det er nødvendigt, kan Statsforvaltningen sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

Hvordan ved andre, at jeg har en fremtidsfuldmagt?

Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, efter afgørelse fra Statsforvaltningen, bliver afgørelsen tinglyst i Personbogen. Efter tinglysningen, er fremtidsfuldmagten offentligt tilgængelig.

Hvad hvis jeg fortryder – kan jeg ændre min fremtidsfuldmagt?

Har du vedkendt fremtidsfuldmagten for en notar, og vil du lave ændringer eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal det ske for notaren. I den forbindelse vil notaren bl.a. påse din evne til at handle fornuftsmæssigt, og sikre at du selv ønsker ændringen/tilbagekaldelsen.

Ønsker du at ændre din fremtidsfuldmagt, skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, forud for besøget hos notaren. Det sker via den digitale selvbetjeningsløsning på Tinglysning.dk.

Book en gratis og uforpligtende samtale